Card image cap

賴道宏 小隊長

52.08.23

英烈事蹟:

台東縣警察局消防警察隊隊員賴道宏,於民國八十七年九月二十三日十五時三十分許,奉命前往台東市豐谷南路底海邊執行學童救溺勤務,賴員與同仁二人一組即著潛水裝備冒險執行搜救,惟因是日天候不佳、風浪較大、水溫較低,賴員因抽筋而嗆水昏迷,經同仁救起後先施予心肺復甦術並立即送醫,經急救後雖恢復心跳及呼吸,惟意識仍呈現重度昏迷,延至九月廿四日零時四十五分宣告不治死亡:賴員盡瘁職務足資矜式,英勇事蹟獲追晉為小隊長、並追頒二等三級警察獎章乙座。

我要獻花/獻樂

獻花/獻樂記錄